دستگاه‌های حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرایط ایمن در مدار عملیات قرار دارند
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران فرزین کاو