توسعه همکاری‌ها میان سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی،