جزئیات منابع و مصارف بودجه در دو ماهه؛
فقط 2.5 درصد درآمدهای نفتی مصوب محقق شد

با توجه به صورت گزارش دریافت و پرداخت‌های منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 1400 خزانه‌داری کل کشور، وضعیت کلان منابع و مصارف دولت در دو ماهه اول سال1400 ، مصوب 12,799,209 میلیارد ریال، مصوب سهم دوماهه 2,170,715 میلیارد ریال و عملکرد منابع و مصارف دو ماهه 973,114 میلیارد ریال، می‌باشد.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات، تعداد 232 ردیف درآمدی در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی عمومی برای تعداد 245 کد دستگاه اجرایی در قانون بودجه 1400 مصوب گردیده است.

مبلغ قابل انتظار برای وصول در دو ماه ابتدایی امسال در خصوص درآمدهای یاد شده به میزان 2.129.868.226 میلیون ریال بوده که حسب اعلام خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 576.835.789 میلیون ریال معادل 27 درصد از آن به حیطه وصول درآمده که بسیار کمتر میزان قابل انتظار می‌باشد. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در درآمدهای وصول شده عمومی در بازه زمانی این گزارش به ترتیب به میزان 86 ، 3 و 11 درصد بوده است.

 

فقط 2.5 درصد درآمدهای نفتی مصوب محقق گردید

منابع مصوب حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال 1400، 3,492,270 میلیارد ریال می‌باشد و سهم دو ماهه اول آن  593,284 میلیارد ریال می باشد که عملکرد آن طی دو ماهه اول سال جاری 15,015 میلیارد ریال می‌باشد که حدوداً 2.5 درصد از سهم دو ماهه اول مصوب آن می‌باشد.

حسب اطلاعات واصله از سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس منابع وصولی در طی دو ماهه اول سال1400 ، در مجموع مبلغ 867.075.191 میلیون ریال اعتبارات هزینه ای به 915 دستگاه های اجرایی ملی و مبلغ 33.917.850 میلیون ریال به استانها برای دستگاه‌های اجرایی استانی تخصیص یافته است. همچنین در مجموع مبلغ 21.125.500 میلیون ریال به تعداد  27طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دو ماهه اول سال 1400 اختصاص یافته است.

 

استفاده از 40 هزار میلیارد تومان تنخواه گردان خزانه برای جبران کسری بودجه

در بودجه کل کشور اعتبارات هزینه ای نسبت به درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده دارای 4,640,174 میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی می‌باشد که پیش‌بینی گردیده مبلغ 2,192,825 میلیارد ریال از آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مبلغ 2,447,349 میلیارد ریال آن نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین گردد. ولی در عمل طی دو ماهه اول کسری تراز عملیاتی مبلغ 423.415 میلیارد ریال شده است. این کسری اعتبار به میزان 15.060 میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، 12.077 میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های مالی و باقیمانده به مبلغ 396,278 میلیارد ریال از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.

یکشنبه 31 مرداد ماه 1400
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.