Daneshenaft logo
دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
شنبه 28 اردیبهشت ماه 1392 | کد مطلب : 7401
وزیر نفت در دهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی:
60 واحد پتروشیمی در مدار ساخت قراردارد


دانـش نفـت:دهمیـن همـایـش بیـن المللی پتروشیمی در تهران برگزار شد.

وزير نفت در اين همايش با اشاره به برنامه ريزي براي ايجاد سومين آب پتروشيمي كشور در چــابـهـار از صـادرات بـرخـي محصـولات پتروشيمي به كشور آسياي ميانه خبر داد و اعلام كـرد: در شرايط تحريم منابع ملي 15 واحد پـتـروشيمي از طريق فاينانس خارجي تامين خواهد شد. رستم قاسمي  در حاشيه برگزاري دهمين همايش بين المللي صنعت پتروشمي با بيان اينكه در حال حاضر ايران با در اختيار داشتن 16 درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان از پتانسيل بالقوه اي براي توسعه صنايع پتروشيمي برخوردار است، گفت: در شرايط فعلي ظرفيت توليد روزانه گاز طبيعي كشور به حدود 700 ميليون مترمكعب افزايش يافته است كه پيش بـيني مي شود اين ظرفيت تا مرز 1 ميليارد مترمكعب افزايش يابد. وزير نفت با اعلام اينكه همزمان باوجود افزايش توليد گاز اما هنوز توسعه بسياري از ميادين گاز كشور آغاز نشده است تصريح كرد: هم اكنون توسعه مياديني همچون كيش و لاوان پارس شمالي و برخي از ميادين مستقر مناطق مركزي در دستور كار قرارگرفته است. اين عضو كابينه دولت دهم با تاكيد براينكه تا كنون 45 مجتمع پتروشيمي در مدار بهره برداري قرار گرفته اند از ساخت 60 مـجـتمع پتروشيمي ديگري خبرداد و افزود: علاوه بر اين هم اكنون ايران بزرگترين مجتمع هـاي پـتـروشـيـمـي جـهـان بـا قـابـلـيـت تـولـيد محصولات آروماتيك، اتيلن و زنجيره پي وي سي جهان را در اختيار دارد. اين مقام با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم بايد  ظرفيت توليد پتروشيمي ايران به 100 ميليون افزايش يابد افزود:  با اين وجود صنعت نفت با پشت سر گذاشتن تحريمهاي بازدارنده در شرايط فعلي تحريمهاي فلج كنند غرب را تجربه مي كنيم. وي با يادآوري اينكه جهان نمي تواند از ذخاير قابل اطمينان و بلند مدت نفت، گاز و انرژي ايران چشم پوشي كند، اظهارداشت: از اين جهت هر چند تحريمها منجر به افزايش هزينه و سختي هايي در اجراي پروژه هاي صنعت نفت شده اند اما منجر به توقف اين صنعت نشده است. وزير نفت با اعلام اينكه در شرابط تحريم قرار است منابع مالي 15 واحد پتروشيمي از طريق منابع فاينانس خارجي تامين شود، تاكيد كـرد: هـمـچـنـيـن تامين هزينه مالي 12 واحد پتروشيمي ديگر از طريق منابع صندوق توسعه ملي تامين خواهد شد. قاسمي با اشاره به راه انـدازي سـومـين راه پتروشيمي ايران در بندر چابهار از انتقال 2 ميليون اتان پارس جنوبي به منطقه چابهار خبرداد و افزود: قرار است برخي از محصولات توليد شده در بندر چابهار از طريق مسير ريلي به كشور هاي آسياي مركزي و ميانه هم صادر شود.
 بيات:
توليد 60 محصول كمياب پتروشيمي جهان توسط ايران
همچنين معاون وزير نفت با اشاره به برنامه ريزي براي توليد 60 محصول جديد و كمياب پتروشيمي جهان و ايران، اعلام كرد: عمليات اجرايي 33 مجتمع جديد پتروشيمي در 5 منطقه كشور آغاز شده است. عبدالحسين بيات  در دهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي در تهران با بيان اينكه در حال حاضر به منظور ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و كاهش خام فروشي نفت و گاز راه اندازي 8 زنجيره ارزش، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي پليمري در دستور كار دولت قرار گرفته است، گفت: با بهره برداري نـهايي از اين هشت زنجيره تكميلي و ارزش محصولات پتروشيمي، پاي 60 محصول جديد به سـبـد تـولـيـد مـحـصـولات پتروشيمي ايران باز مي‌شود. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اينكه علاوه بر متنوع سازي سبد توليد محصولات با بهره برداري از اين 8 زنجيره، حدود 55 ميليون تن به ظرفيت توليد پتروشيمي كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه افزوده مي شود، تصريح كرد: يكي از مهمترين ويژگي هاي راه اندازي اين 8 زنجهيره ارزش توليد برخي از محصولات پتروشيمي كم ياب و استراتژيك در سطح بازار جهاني است. معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه علاوه بر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي هم اكنون مطالعات و طراحي 33 مجتمع   جديد پتروشيمي در مناطق مختلف كشور در حال انجـام اسـت، اظهـار داشـت: قـرار اسـت ايـن مجتمع‌هاي جديد پتروشيمي در بندر عسلويه، ماهشهر، سواحل درياي عمان، چابهار، سرخس و لاوان طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي شوند. اين مقام مسئول همچنين در خصوص آخرين وضعيت واگذاري واحدهاي پتروشيمي در غـالـب سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تـوضـيـح داد: از سـال 85 تـاكـنون، 25 واحد پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است و هم اكنون مراحل نهايي واگذاري 15 واحد ديگر پتروشيمي در قالب هولدينگ خليج فارس مراحل نهايي خود را پشت سر مي گذارد. وي همچنين با يادآوري اينكه پيش بيني مي شود تا پـايـان برنامه پنجم ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران به مرز 100 ميليون تن در سال افزايش يابد، اظهارداشت: سال گذشته حدود 5/15 ميليون تن محصول به ارزش تقريبي 6/11 ميليارد دلار به بازارهاي جهاني صادر شد. بيات در پايان با تاكيد بر اينكه سياست ايران دستيابي بـه جـايگاه بزرگترين توليدكننده محصولات پتروشيمي در منطقه خاورميانه است، خاطر نشان كرد: در سال 2013 ميلادي با توجه به احـيــاي تـقــاضــاي جـهــانــي مـيــزان صـادرات محصولات پتروشيمي ايران پيش بيني مي شود رشدي حدود 6 درصدي را در مقايسه با سال گذشته تجربه كند.
جزئيات خريد كشتي‌هاي پتروشيمي توسط ايران
معاون وزير نفت به تشريح برنامه هاي ايران براي خريد كشتي و توسعه ناوگان دريايي حمل محصـولات پتـروشيمي براي مقابله با تحريم، خــروج ســاســول آفـريقـاي جنـوبـي از صنعـت پتروشيمي ايران رد و اعلام كرد: تقاضا براي محصولات پتروشيمي ايران افزايش يافته است. عبدالحسين بيات   درباره آخرين وضعيت افزايش تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي ايران در ادامه سال 2013 ميلادي گفت: در حال حاضر به  طـور مـتـوسـط سـالانـه يـك مـيـلـيـارد تـن انواع محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي پليمري در سطح كشورهاي مختلف جهان توليد كه ارزش اين توليدات حدود 3.3 تريليون دلار ارزيابي مي شود.مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه سال گذشته ميلادي رشد تقاضا براي محصولات پتروشيمي در بازار جهاني حدود 3 درصد بوده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه پيش بيني مي شود رشد تقاضاي جهاني براي محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي پليمري در سال جاري 5 تا 6 درصد افزايش يابد. معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه فروكش كردن ركود در اقتصاد جهاني منجر به رونق گرفتن و افزايش تقاضا در بازار پتروشيمي شده است، بيان كرد: نـرخ رشـد تقاضا براي محصولات پتروشيمي فرصت جديدي را براي افزايش صادرات انواع مـحـصـولات پتروشيميايي به بازارهاي جهاني فراهم كرده است.
اين مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سئوالي  مبني بر برنامه ايران براي خريد و توسعه كشتي هـاي حـمل محصولات پتروشيمي به منظور مقابله با تحريم هاي جهاني عليه صنعت نفت ايران، توضيح داد: در سالهاي گذشته براي تـوسـعـه نـاوگـان دريـايـي حـمـل مـحـصولات پتـروشيمـي ايـران كوتاهي شده و تحريم به فرصتي براي خريد كشتي هاي جديد حملم محصولات مايع پتروشيمي تبديل شده است. بيـات بـا بيـن اينكه هم اكنون با حمايت و پشتيبـانـي شـركـت ملـي صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي خريد و توسعه كشتي هاي جديد در دستور كار قرار گرفته است، تاكيد كرد: با توسعه ناوگان دريايي حمل پـتــروشـيـمــي عــلاوه بــر انـتقـال محصـولات پتروشيمي ايران به بازارهاي جهاني و شكسته شدن آثار تحريم امكان ارايه خدمات دريايي به سـاير كشورهاي حاشيه خليج فارس وجود دارد.مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي افزود: بر اين اساس، با توسعه ناوگان دريايي، ايران مي تواند محصولات پتروشيمي توليد شده توسط كشورهاي عربستان سعودي، قطر و در آينده عراق و امارات را هم با قيمتهاي پايين به بازارهاي جهاني حمل كند.
خروج آفريقاي جنوبي از پتروشيمي ايران منتفي شد
معاون وزير  نفت در ادامه در پاسخ به سـئـوالي در خصوص احتمال خروج شركت ساسول آفريقاي جنوبي از صنعت پتروشيمي  ايران گفت: هفته جاري مذاكراتي با مديرعامل شركت پتروشيمي ساسول آفريقاي جنوبي در منطقه عسلويه انجام شده و اين مقام آفريقايي خواستار مشاركت بيشتر در صنعت پتروشيمي ايـران شـده است. وي با رد خروج احتمالي شـركـت سـاسـول آفـريـقـاي جنوبي از صنعت پتروشيمي ياران، تاكيد كرد: اين شركت خارجي از سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي ايران و سود آوري جذاب آن اظهار رضايت كرده و تاكنون درخواستي از ايران مبني بر خروج مجتمع پليمري آرياساسول نكرده است.
مدير برنامه‌ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي:
افزايش قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها
قطعي شد
 مدير برنامه‌ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي هم از قطعي بودن افزايش قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي خبر داد و گفت: قيمت خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي بدون تغيير و ثابت است.
رمضان اولادي با اشاره به اينكه افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در سال جاري قطعي است، گفت: پيشنهاد‌هاي مختلفي در خصوص قيمت خوراك مطرح شد. مديربرنامه‌ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي خاطرنشان كرد: پس از جلساتي كه با وزارت نفت داشتيم و قــيــمـــت‌هــاي مـخـتـلـفــي بــراي خــوراك گــاز پتروشيمي‌ها ارائه شد كه اين قيمت‌ها از 11 سنت تا 17 سنت در ازاي هر مترمكعب خوراك گاز اسـت. وي تـصـريـح كـرد: اين پيشنهاد قيمت هم‌اكنون در اختيار دولت است و پس از تصويب مـشـخــص مــي‌شـود كـه قـيـمـت خـوراك گـاز پتروشيمي‌ها از 70 توماني كه هم اكنون در يافت مـي‌كننـد، چه مقدار افزايش مي‌يابد. اولادي گفت: همان‌طور كه اشاره شد قيمت پيشنهادي ما به صورت دلاري است و دولت بايد تصميم بگيرد كه نرخ تسعير ارز مبادله‌اي يا آزاد باشد. مدير برنامه‌ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي افزود: مباحث كارشناسي مختلفي براي تعيين قيمـت خوراك پتروشيمي مطرح شد، تا اين افزايش قيمت منجر به ضرر دهي پتروشيمي‌ها نشود و بحث رقابت پذيري نيز پابرجا بماند. وي گفت: با قيمت‌هايي جديدي كه براي خوراك گاز مطرح شده است سود منطقي پتروشيمي‌هاي خصوصي ديده شده است و اين افزايش قيمت هرگز منجر به ضرر دهي و يا زيان مجتمع‌هاي خصـوصـي نخـواهـد شـد. اولادي افـزود: اين افـزايـش قيمـت تنهـا براي خوراك گاز است خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي ثابت و بدون تغيير خواهند ماند.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
1-یكی از مدیران ارشد نفت اخیراً به من گفت: مناطق نفتخیز جنوب در حال حاضر روزی بیش از ٣ میلیون بشكه نفت تولید می‌كند اما حال و روز بودجه‌ای‌اش اصلا خوب نیست و احتمال دارد با افت جدی تولید نفت مواجه شود.
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در سوریه موجب شد که قیمت نفت پس از مدتها از عدد 70 دلار در هر بشکه بگذرد.
بیش از 9 میلیارد دلار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 96 صادر شده است.

يادداشت
زینب‌خاتون ایرانی، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار حرفه ای DBA/ امروزه یکی از راه‌های دسترسی به بازارهای اقتصادی حضور در بخش‌های فرهنگی و انجام فعالیت های عام‌المنفعه شهرها و حتی کشورها است.
پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران/ نرخ بالای خوراک اختصاص داده شده برای تولید برق صادراتی، سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه در این زمینه را توجیه‌پذیر نمی‌کند.
حجت سیدعلی حسینی، پژوهشگر مطالعات اسلامی/ امروزه تعاملات اقتصادی از روند سنتی خود پا فراتر گذاشته و پول‌های فضای مجازی و بدون پشتوانه‌ مانند شبکه‌های لایت کوین و «بیت‌کوین» در رقابت با ارزهای متعارف در بازار جهانی توجه بسیاری را به خود جلب نموده که نوشته پیشرو درصدد بررسی چیستی و چگونگی این مسئله است.
دانش نفت: شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس یکی از هلدینگ‌های مهم و استراتژیک در صنعت پتروشیمی ایران و خاورمیانه است که پس از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته تحت لوای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.
حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ/ تمام متقاضیان غیردولتی، پس از نصب سامانه خورشیدی مورد تأیید این شرکت در شهر تهران، می‌توانند به فروش انرژی حاصل از تولید نیروگاه خورشیدی اقدام کنند.
گفتمان
نیروی خورشیدی با ۱۶۰.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ۱۸ درصد رشد سالانه داشت، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به هر فناوری دیگری جذب کرد و چین پیش‌برنده این سرمایه‌گذاری بود.
وحید شاه‌رضایی، کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ سرزمین ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه با امنیت مثال‌زدنی که دارد مستعد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد ایران دولتی بوده و بخش خصوصی قدرت عمل زیادی ندارد لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اساسی جهت توسعه اقتصادی کشور به نظر می‌رسد.
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی/ برای اینکه بتوانیم تمام عوارضی که مشترکان در راستای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کنند از معبر سازمان برنامه و بودجه عبور دهیم اهرم‌های نظارتی در نظر گرفته‌ایم.
ابراهیم خوش‌گفتار، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق/ برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهی جز تقویت و تشویق وجود ندارد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ باید تشویق شوند.
تعریف از این منطقه را زیاد شنیده بودم به‌ویژه حرکت با شناورها روی آبی بیکران خلیج فارس! بنادر سیراف و خارگ و زیبایی‌های خاص این مناطق را در سفری گروهی با خبرنگاران، تجربه کرده ولی پس از گذشت یکی دو سال، باز هم مشتاق‌تر از گذشته، به انتظار این سفر رویایی بودم.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :