مهندس سپهری، مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران در گفتگو با دانش نفت تبیین کرد:
سال 1401 می‌تواند سال تولید ایرانی با کیفیت جهانی باشد

 شـركـت تـوسـعه پـتروايـران بـه عـنوان يـكی از شـركـتهـای تـابـعه شـركـت مـلی نـفت ايـران در زمـينه تـوسـعه مـياديـن نـفت و گـاز فـعالـيت مـی کـند. بـا تـوجـه بـه رویـکرد شـرکـت مـلی نـفت ایــران در اجــرای پــروژههــا در قــالــب مــدل جــديــد قــراردادهــای نــفتی (IPC) ایــن شــرکــت بــه عـنوان يـكی از شـركـتهـای داخـلی دارای قـابـليت لازم بـرای فـعالـيت در حـوزه اكـتشاف و توليد، مورد تائيد وزارت نفت قرار گرفت.

بـه بـهانـه بـرگـزاری بیسـت وشـشمین نـمایـشگاه بـین المـللی نـفت، گـاز، پـالایـش و پـتروشـیمی تهــــران بــــا مــــهندس ســــپهر ســــپهری گــــفت وگــــویــــی صــــمیمی انــــجام داده ایــــم. وی در ایــــن مـــصاحـــبه ضـــمن بـــرشـــمردن تـــوانـــمندی شـــرکـــتهـــای پـــیمانـــکار ایـــرانـــی، مـــعتقد اســـت در صــورت حــمایــت از ایــن شــرکــتهــا ســال 1401 مــی تــوانــد ســال تــولــید ایــرانــی بــا کــیفیت جهانی باشد. این مصاحبه در ادامه تقدیم می شود:

 

جـناب آقـای سـپهری؛ فـکر مـیکـنم دو سـال پـیش بـود خـدمـت شـما رسـیدیـم و آن مـوقـع در مـورد شـرکـت تـوسـعه پـترو ایـران بـه طـور کـامـل سـخن گـفتید. بـیش از سـه سـال از حـضور جـنابـعالـی در ایـن شـرکـت مـی گـذرد، مـیخـواهـم بـپرسـم نـگاه کـلی و ارزیـابـی شـما نسـبت به پترو ایران در این حدود سه سالی که در این شرکت حضور دارید، چیست؟

بــه نــام خــدا ، ابــتدا اجــازه بــدیــد عــرض کــنم کــه بــنده ایــن افــتخار رو داشــتم تــا بــا لــطف و عــنایــت الــهی بـــیش از 30 ســـال در صـــنعت نـــفت کـــشور کـــه بـــه حـــق اصـــلی تـــریـــن قـــوه محـــرکـــه تـــولـــید و درآمـــدزایـــی کـشور اسـت در کـنار گـروهـی از بهـتریـن و زحـمت کـش تـریـن اقـشار ایـن مـملکت یـعنی هـمکاران عـزیـزم کــه در جــای جــای ایــن صــنعت بــزرگ بــا ایــثار و فــداکــاری هــر روز خــالــق حــماســه ای در راســتای تــولــید ثــروت بــرای ایــن کــشور هســتند فــعالــیت کــنم و تــوانســته ام شــرکــتهــای مــختلف را در حــوزه ایــن صــنعت تجـربـه کـنم. روز اولـی کـه ایـنجا آمـدم بـه هـمکاران گـفتم ایـن چـیزی کـه مـی گـویـم حـاصـل تجـربـه بـیش از 28 ســـالـــه اســـت. تـــوان بـــالـــقوه شـــرکـــت تـــوســـعه پـــترو ایـــران بـــسیار بـــالاســـت، یـــعنی ایـــن شـــرکـــت از نـــظر تــوانــمندی و تــوانــایــی پــتانــسیل بــسیار خــوبــی دارد و مــی شــود بــا آن کــارهــای خــیلی بــزرگــی انــجام داد. سـابـقه بـسیار خـوبـی هـم دارد و در بسـتر آن سـابـقه و تـوانـمندی هـایـی کـه هـمکاران دارنـد آیـنده بـسیار روشــــنی را بــــرای ایــــن شــــرکــــت مــــتصور هســــتم. الــــبته بــــخشی از صــــحبتهــــای مــــن در آن زمــــان بــــحث انـگیزشـی بـود و مـیخـواسـتم در شـرکـت ایـجاد انـگیزه کـنم ولـی مـقدار زیـادی از آن نـاشـی از تجـربـه و شـناخـتی بـود کـه در مـقام کـارفـرمـا در شـرکـتهـای مـختلفی کـه حـضور داشـتم نسـبت بـه شـرکـت تـوسـعه پـترو ایـران داشـتم. الان هـم پـس از سـه سـال بـا وجـود هـمه سـختیهـا و مـشکلات در حـوزه صـنعت نـفت کـشور و حـتی جـهان مـانـند پـانـدمـی کـرونـا کـه اوضـاع عـادی عـملکرد در کـل دنـیا را بـر هـم زد، مـسائـل خــــارج از کــــنترل و مــــحیطی، شــــرایــــط روز بــــازار نــــفت و گــــاز و ... بــــا افــــتخار مــــی گــــویــــم پــــیش بــــینی کــــه مــیکــردم یــا صــحبتی کــه از روی تجــربــه مــی گــفتم بــه مــنصه ظــهور رســیده اســت و شــرکــت تــوســعه پــترو ایـران عـملا از آن مـوقـعیتی کـه آن مـوقـع داشـت بـسیار فـراتـر رفـته و در حـوزه هـای مـختلف صـنعت نـفت از جــمله اکــتشاف، تــولــید و ... کــه در ادامــه بــه آن اشــاره مــی کــنیم یــکی از شــرکــتهــای فــعال و مــوثــر است و به امید خدا در آینده نزدیک خبرهای خوب بیشتری نیز در این خصوص خواهیم داشت.

 

آقـای مـهندس، ایـن بـحث شـرکـتهـای اکـتشاف و تـولـید E&P و بـه دنـبال آن قـراردادهـای IPC، یـک دوره ای در صـنعت نـفت خـیلی پـررنـگ شـد و سـروصـدای زیـادی ایـجاد کـرد ولـی هـمزمـان بـا تشـدیـد تحـریـمهـا، مـقداری در سـکوت و تـقریـبا فـرامـوشـی قـرار گـرفـت. در حـال حـاضـر وضـعیت بـه چـه شـکلی اسـت؟ آیـا شـما در هـمان چـارچـوب فـعالـیت مـی کـنید یـا بـه طور کلی تیپ قراردادها یا نگاه به این نوع شرکتها تغییر کرده است؟

لازم اسـت در ابـتدا مـقدمـه ای بـگویـم و دو مـوضـوع را اشـاره کـنم. اولا شـرکـت تـوسـعه ای پـترو ایـران بـه عـنوان یـک پـیمانـکار عـمومـی(General Contractor)  و هـمچنین شـرکـتی اکـتشاف و تـولـیدیE&P  در انــــواع قــــالــــبهــــای قــــراردادی شــــامــــل IPC ،EPD ،EPC  و حــــتی قــــراردادهــــای مــــشارکــــت فــــعالــــیت مـــی کـــند، بـــنابـــرایـــن مـــا فـــقط تـــوجـــه مان بـــر قـــراردادهـــای IPC یـــا هـــمان وجـــه E&P نیســـت. مـــا یـــک وجـــه E&P و یــک وجــه پــیمانــکار عــمومــی داریــم و بــر ایــن اســاس کــارهــا را انــجام مــی دهــیم. چــون بــحثی کــه مــطرح کــردیــد فــعلا روی IPC و E&P اســت، حــرف شــما تــا حــدودی درســت اســت چــون بــه نــوعــی اســم شـــرکـــتهـــای E&P بـــا نـــوع قـــرارداد IPC گـــره خـــورده اســـت. مـــنطقش هـــم آن مـــوقـــع ایـــن بـــود کـــه وزارت نــــفت در زمــــانهــــایــــی کــــه بــــرای قــــراردادهــــای IPC مــــذاکــــره مــــی کــــرد و در حــــقیقت از ایــــن نــــوع قــــرارداد رونـمایـی کـرد و شـرکـتهـای خـارجـی هـم بـا نـگاه سـرمـایـه آوری و سـرمـایـه گـذاری بـه کـشور ورود کـردنـد. یــکی از مــوضــوعــات مــد نــظر وزارت نــفت در آن زمــان مــشارکــت فــعال شــرکــتهای E&P داخــلی بــود و الـبته مـن روی ایـن مـوضـوع خـیلی حـرف دارم و ایـن در حـقیقت دومـین مـوضـوعـی بـود کـه گـفتم در مـقدمـه مـیخواهـم بـه آن اشـاره کـنم و آن ایـن اسـت کـه نـگاه بـه داخـل و شـرکـتهـای ایـرانـی بـایـد مـداوم بـاشـد و نباید بین حرف و عمل ما درخصوص نگاه به داخل اینقدر فاصله باشد.

 

لطفا اگر منعی ندارد درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید؟

بــحثی کــه هــمیشه گــفته ام ایــن اســت کــه مــتاســفانــه یــک تــفکر بــعضا غــالــب وجــود دارد و الــبته مــن روی ایـن بـعضا غـالـب تـاکـید دارم چـون خـوشـبختانـه ایـن تـفکر نـه هـمیشگی اسـت و نـه سـاخـتاری بـلکه غـالـبا در مـــقاطـــعی و تـــوســـط افـــراد مـــعدودی حـــمایـــت مـــی شـــود و الـــبته مـــتناســـب بـــا ایـــن کـــه در چـــه مـــقطعی و تــوســط چــه کــسانــی حــمایــت مــی شــود اثــرات و تــبعات نــامــطلوب آن مــتغیر اســت ، بــر اســاس ایــن تــفکر فـقط وقـتی تحـریـمهـا شـدیـد مـی شـود بـه فـکر حـمایـت از شـرکـت هـای داخـلی مـی افـتند. ضـمن ایـن کـه بـه اعـتقاد مـن مـا هـمیشه تحـریـم بـوده و هسـتیم و در ایـن 30 سـال اخـیر کـه در صـنعت نـفت هسـتم و حـتی از بـدو انـقلاب، هـیچ وقـت نـبوده کـه تحـریـم نـباشـیم، شـدت و ضـعف داشـته ولـی هـمیشه تحـریـم بـوده ایـم و ایـــن ذهـــنیت کـــه بـــعضیهـــا ضـــعف تحـــریـــم را در ذهـــن خـــودشـــان عـــدم تحـــریـــم مـــی بـــینند نـــادرســـت اســـت، مــی خــواهــم بــگویــم اگــر مــا قــرار اســت حــمایــت از ســاخــت داخــل و حــمایــت از دانــش بــومــی کــنیم نــبایــد وقـتی کـه تحـریـم هسـتیم یـا شـدت تحـریـم بـالاسـت بـگویـیم داخـل، ولـی یـک مـقدار کـه فـضا سـبک مـیشـود و خـــارجـــی هـــا  مـــی آیـــند آن را فـــرامـــوش کـــنیم. ایـــن خـــیلی بـــد اســـت. مـــن مـــد نـــظرم شـــخص یـــا ســـازمـــان خــاصــی و یــا حــتی مــقطع زمــانــی خــاصــی نیســت و بــرای هــمین بــه آن تــفکر غــالــب مــی گــویــم . فــضای ایــنکه اگــر خــارجــی هــا بــاشــند یــا نــباشــند نــگاه بــه درون تــغییر مــی کــند فــضای قــشنگی نیســت. بــگذاریــد خـاطـره ای بـرای شـما بـگویـم یـک زمـانـی مـن در نـفت و گـاز پـارس اول بـه عـنوان مجـری فـازهـای ۱۷ و۱۸ بـــعد هـــم بـــه عـــنوان قـــائـــم مـــقام شـــرکـــت در بـــازه ســـالهـــای 90 تـــا 92، مـــشغول خـــدمـــت بـــودم. یـــک دوســـت خـبرنـگاری بـا مـن تـماس گـرفـت و گـفت یـک پـرسـش دارم.  «مـی گـویـند تحـریـمهـا اگـر بـرداشـته شـود دیـگر در شــرکــت نــفت، کــالای بــی کــیفیت چــینی اســتفاده نــمی شــود؟ مــی خــواهــم بــدانــم کــه اگــر واقــعا تحــریــمهــا بـــرداشـــته شـــود مـــا کـــالای بـــا کـــیفیت مـــی آوریـــم؟ » گـــفتم پـــرســـش شـــما از پـــایـــه اشـــتباه اســـت. مـــا اصـــلا کـالای بـی کـیفیت در صـنعت نـفت نـداریـم. چـون صـنعت نـفت جـایـی نیسـت کـه کـالای بـی کـیفیت اسـتفاده شـود. در صـنعت نـفت مـا بـرای اسـتفاده از کـالا و خـدمـات اسـتانـدارد داریـم. ایـن اسـتانـدارد مـانـند هـر اسـتانـدارد بـین المـللی دیـگری یـک حـداقـل هـایـی را تـعریـف مـی کـند. ایـن کـالا چـه از داخـل و چـه از چـین، آفــریــقا، آمــریــکا، اروپــا و یــا هــر جــایــی کــه وارد شــود بــایــد بــتوانــد از پــس آن اســتانــداردهــا بــر بــیایــد. چــه شــما تحــریــم بــاشــید یــا نــباشــید صــنعت نــفت جــایــی نیســت کــه بــتوان در آن کــاری بــی کــیفیت انــجام داد. هــم بــه خــاطــر ریــسک و خــطرهــایــی کــه بــرای کــارکــنان دارد، هــم بــه خــاطــر ایــنکه کــاهــشهــای تــولــیدی کــه امــکان دارد بــه دنــبال آن پــیش بــیایــد غــیر قــابــل جــبران اســت. بــنابــرایــن پــرســش آن دوســت خــبرنــگار از پـایـه و اسـاس اشـتباه بـود. شـرکـت نـفت چـه تحـریـم بـاشـد چـه نـباشـد جـنس بـا کـیفیت اسـتفاده مـی کـند. حـالا مـی تـوانـیم ایـنجوری بـگویـیم آیـا در صـورت کـم شـدن تحـریـم هـزیـنه هـای اسـتفاده از جـنس بـا کـیفیت پــایــین مــی آیــد بــله قــطعا ایــنطور اســت. یــعنی قــطعا در دوره شــدت تحــریــم، هــزیــنه هــای زیــادتــری بــرای تـامـین و سـاخـت کـالای بـا کـیفیت چـه کـالای داخـلی (بـه خـاطـر بـالاتـر رفـتن هـزیـنه تـامـین بـخشی از مـواد اولیه ) و چه کالا و خدمات High Tech و دارای تکنولوژی بسیار بالا باید بپردازیم. بــایــد بــا افــتخار تــاکــید کــنم کــه بــه لــطف خــدا و بــا هــمت صــنعتگران تــلاشــگر ایــرانــی درصــد زیــادی از کـالا و خـدمـات مـورد نـیاز صـنعت نـفت بـا کـیفیتی بـسیار بـالا در کـشور در حـال سـاخـت اسـت. مـا الان در پـــروژه هـــا اعـــلام مـــی کـــنیم بـــیش از 70 درصـــد پـــروژه هـــا بـــومـــی ســـازی شـــده اســـت و از تـــکنولـــوژی و دانـش فـنی و کـالای ایـرانـی اسـتفاده مـی شـود. مـی خـواهـم بـگویـم ایـن تـازه آن چـیزی نیسـت کـه مـی تـوانـد بـاشـد. ایـن عـدد مـی تـوانـد بـه 80 و 90 درصـد هـم بـرسـد. هـمان تـفکر غـالـب کـه اگـر تحـریـم نـباشـد جـنس خــارجــی را بــه داخــلی تــرجــیح مــی دهــیم و شــرکــتهــای ایــرانــی را فــرامــوش مــی کــنیم در بــحث قــراردادهــا هـــم حـــاکـــم اســـت. یـــعنی آن تـــفکر بـــعضا غـــالـــب مـــی گـــویـــد قـــراردادهـــای IPCمـــان را اگـــر شـــرکـــتهـــای خـــــارجـــــی بـــــیایـــــند پـــــیگیری کـــــنیم و در بـــــوق و کـــــرنـــــا کـــــنیم و آن تـــــفکر بـــــعضا غـــــالـــــب، فـــــرامـــــوش مـــــی کـــــند شـرکـتهـای داخـلی خـوبـی هـم مـانـند شـرکـتهـای E&P تـوانـایـی تـوسـعه بـرخـی از مـیادیـن را بـدون کـمک شـرکـتهای خـارجـی دارنـد. صـفر و یـک نـگاه مـی کـنند. مـی گـویـند حـالا کـه خـارجـی هـا آمـدنـد پـس بـرویـم بـا آنـها کـار کـنیم. در بهـتریـن حـالـتش مـی شـود کـه مـا شـریـک یـک خـارجـی بـاشـیم. یـعنی آن نـگاه ایـن بـاشـد کــه اگــر مــی خــواهــی مــا بــه تــو کــار بــدهــیم تــو نــفر اول نیســتی، تــو شــریــک کــوچــک هســتی. بــحث IPC و E&P هـــم هـــمین گـــونـــه شـــد. یـــک مـــدتـــی شـــرکـــت نـــفت بـــیش از 50 پـــروژه را بـــا عـــنوان پـــروژه هـــایـــی کـــه مــیتــوانــند در قــالــب IPC اجــرا شــونــد اعــلام کــرد. شــرکــتهــای خــارجــی زیــادی هــم آمــدنــد. شــرکــتهــای مــختلفی از ســراســر دنــیا چــه اروپــایــی، روســی، آســیایــی، چــینی، تــایــلندی، انــدونــزی و ... آمــدنــد و الــبته شـرکـت هـای خـیلی خـوبـی هـم آمـدنـد. آنـها در حـقیقت نـفر اول شـدنـد و شـرکـت نـفت بـاز هـم الـبته بـا دیـد درونگـــرایـــی کـــه حـــالا شـــرکـــتهـــای خـــوبـــی هـــم هســـتند ایـــنطور عـــمل کـــرد کـــه مـــا بـــا شـــما (خـــارجـــی هـــا) مـذاکـره مـیکـنیم و شـرکـتهـای داخـلی را خـودتـان انـتخاب کـنید. آن داخـلی هـا از کـجا انـتخاب بـشونـد؟ بـرای ایـن کـار فهـرسـت شـرکـتهـای E&P ایـجاد شـد، فهـرسـتی کـه پـس از چـندیـن بـار تـغییر در نـهایـت بــه 17 شــرکــت رســید. بــنابــرایــن در پــاســخ بــه پــرســش شــما بــایــد بــگویــم آن مــوقــعی کــه فــشار تحــریــمهــا خـــیلی کـــمتر بـــود و شـــرکـــتهـــای خـــارجـــی زیـــادی آمـــدنـــد قـــاعـــدتـــا رســـانـــه هـــا بیشـــتر مـــانـــور مـــی دهـــند کـــه پــروژه هــا در حــال پیشــرفــت هســتند. وقــتی کــه تحــریــمهــا بیشــتر و حــضور خــارجــی هــا کــمتر شــد، شــرایــط تـغییر کـرد، الـبته بـا فـعالـیت بـسیار زیـاد، گـروه شـرکـتهـای E&P  قـرار بـود مجـمعی از ایـن شـرکـتهـا ایـجاد شـود ولـی مـتاسـفانـه عـلیرغـم تـمام تـلاشهـا ایـن مجـمع بـه سـرانـجام نـرسـید. در اواخـر دولـت قـبل سـعی کـردنـد نـشان دهـند کـه مـا هـم مـی تـوانـیم و اگـر کـسی نـیایـد خـود E&P هـای داخـلی هـم مـی تـوانـند از طــریــق تــشکیل کنســرســیوم، یــک ســری از پــروژه هــا را در قــالــب IPC انــجام دهــند کــه هــنوز هــم ایــن فـعالـیت ادامـه دارد و شـرکـتهـای E&P دنـبال ایـن هسـتند کـه بـا تـغییر سـاخـتار و هـیئت مـدیـره جـدیـدی کــه بــرای انجــمن شــرکــتهــای E&P تــشکیل شــده اســت بــه شــرکــت مــلی نــفت ایــران بــگویــند نــه در مــورد پــروژه هــای خــیلی بــزرگ و مــگاپــروژه هــای کــلان شــایــد بــه خــاطــر صــعوبــت تــامــین مــنابــع مــالــی یــا ســایــر مــسائــلی کــه وجــود دارد ولــی در مــورد ســایــر پــروژه هــای مــتوســط و کــوچــکتــر قــطعا شــرکــتهــای E&P

ایرانی می توانند به خوبی آنها را انجام دهند. الـبته بـا تـغییر نـگرش در دولـت جـدیـد و نـگاه مـثبت تـر و اعـتماد بیشـتری کـه بـه شـرکـتهای ایـرانـی شـده است امیدواری شرکت های E&P  در این زمینه بسیار افزایش پیدا کرده است.

 

آقـای مـهندس؛ سـرنـوشـت آن پـروژه هـایـی کـه تـعریـف شـد عـمدتـا در مـحاق ابـهام رفـته. آیـا واقعا دولت یا وزارت نفت جدید برنامه ای برای آن ندارد؟

نــه بــه نــظر مــن هــیچ چــیزی فــرامــوش نشــده بــلکه بــه خــاطــر شــدت تحــریــم مــتقاضــی هــای خــارجــی آن کــم شــده اســت. مــا بــعضا بــرای هــر پــروژه ای 4 تــا 5 مــتقاضــی خــارجــی داشــتیم ولــی الان آن مــتقاضــی هــا بـه هـزار و یـک دلـیل، کـه عـمدتـا شـدت تحـریـمهـا اسـت کـمتر ورود مـی کـنند. وگـرنـه نـه تـنها پـروژه هـای قـبلی فـرامـوش نشـده بـلکه مـطمئن هسـتم بـا تـوجـه و عـنایـت ویـژه ای کـه مـدیـریـت عـالـی وزارت نـفت و شـرکـت مــلی نــفت بــه مــوضــوع تــوســعه و تــوجــه بــه تــوان داخــل دارد قــرار اســت عــلاوه بــر پــروژه هــای اعــلام شــده قـبلی پـروژه هـای جـدیـدتـری نـیز بـه ویـژه در خـصوص تـوسـعه مـیادیـن گـازی رونـمایـی شـود کـه انـشاء ا... در این نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران این اتفاق خواهد افتاد.

 

آقــای مــهندس، بــرویــم ســراغ پــروژه هــای شــرکــت تــوســعه پــتروایــران. در ایــن بــیش از ســه ســالــی کــه ایــنجا مــنشاء تــحولات بــسیار خــوبــی هــم بــودیــد، لــطفا بــه تــفکیک بــفرمــایــید پروژه های این شرکت در چه وضعیتی قرار دارد؟

مـا در اوایـل ورود بـه شـرکـت بـا تـغییر سـاخـتار شـرکـت و اضـافـه کـردن واحـدهـای کـلیدی کـه قـبلا وجـود نــداشــت ابــتدا بســتر را بــرای جــذب پــروژه هــای جــدیــد آمــاده کــردیــم. شــایــد بــاورتــان نــشود ولــی شــرکــت تـــوســـعه پـــترو ایـــران واحـــد تـــحقیق و تـــوســـعه نـــداشـــت. بـــرای شـــرکـــتی کـــه ســـابـــقه فـــعالـــیتهـــای بـــین المـــللی داشـته، مـگا پـروژه اجـرا کـرده و بـیش از پـنج مـیلیارد یـورو کـار کـرده، نـبود واحـد تـحقیق و تـوسـعه و یـک واحـــد فـــعال و مـــوثـــر تـــوســـعه تـــجاری، (Business Development ) واقـــعا تـــعجب آور بـــود. مـــا ســـعی کـــردیـــم ســـاخـــتار شـــرکـــت را بـــه روز، افـــراد جـــدیـــدی را بـــه شـــرکـــت اضـــافـــه و از پـــتانـــسیل خـــود شـــرکـــت حـــداکـــثر اســـتفاده را نـــمایـــیم، یـــک مـــقدار تـــمرکـــز بـــه مـــعرفـــی هـــر چـــه بهـــتر تـــوانـــایـــی هـــای بـــالـــقوه شـــرکـــت تــوســعه پــتروایــران بــرای کــارفــرمــا چــه در داخــل و چــه در خــارج نــمودیــم. شــرکــت تــوســعه پــترو ایــران بــه دلایـــل مـــختلف تـــقریـــبا در مـــحاق فـــرامـــوشـــی بـــود، یـــعنی اســـمش را حـــتی بـــعضی هـــا داشـــتند فـــرامـــوش مـی کـردنـد، ایـن حـس مـن آن مـوقـع بـود. بـنابـرایـن انـگیزه دادن بـه بـچه هـای خـود شـرکـت کـه چـه کـارهـایـی خـوبـی واقـعا پـتانـسیلش وجـود دارد و بـالاتـر از هـمه ایـنها لـطف خـداونـد کـه بـاعـث شـد هـمه ایـنها بـه بـار بـنشیند. پـس از سـه سـال کـه خـدمـت شـما هسـتیم بـرای نـمونـه یـک پـروژه ای کـه آن مـوقـع بـا کـارفـرمـایـی شـرکـت نـفت فـلات قـاره ایـران اجـرا مـی شـد و مـربـوط بـه پـروژه EPD ،EPC  نگهـداشـت و افـزایـش تـولـید مــیدان ســیری در مــیادیــن اســفند و ســیونــد، بــود بــا درصــد بــسیار پــایــین زیــر ۵ درصــد پیشــرفــت، تــحویــل گـــرفـــتیم، الان کـــه بـــا شـــما صـــحبت مـــی کـــنم، عـــلیرغـــم ایـــنکه یـــک پـــروژه دریـــایـــی و اجـــرای آن نســـبت بـــه خـــشکی بـــسیار ســـخت تـــر اســـت بـــا تـــغییر در مـــدیـــریـــت ارشـــد شـــرکـــت مجـــری (شـــرکـــت DCI یـــکی از شــرکــت هــای زیــرمجــموعــه گــروه تــوســعه پــترو ایــران) و اعــمال تــغییرات ســاخــتاری مــدنــظر مــدیــر عــامــل جـدیـد آن شـرکـت بـه یـکی از بهـتریـن پـروژه هـای شـرکـت مـلی نـفت ایـران تـبدیـل شـده اسـت. نـیک مـی دانـید کـــه اجـــرای پـــروژه هـــای فـــراســـاحـــل روی ســـکو و دریـــا و بـــخصوص عـــملیات پشـــتیبانـــی و لجســـتیکی کـــه بـــایـــد انـــجام شـــود بـــا کشـــتی، شـــناور یـــا هـــلیکـــوپـــتر و ســـایـــر مـــسائـــلی کـــه وجـــود دارد بـــسیار دشـــوار و سـخت تـر از اجـرای پـروژه هـای خـشکی اسـت. خـوشـبختانـه ایـن پـروژه الان بـالای 80 درصـد پیشـرفـت دارد و در مـقایـسه بـا سـایـر پـروژه هـای شـرکـت مـلی نـفت ایـران یـکی از بهـتریـن پـروژه هـا اسـت. غـیر از آن مـا دو پـروژه دیـگر هـم در مـناطـق نـفتخـیز جـنوب در هـمین قـالـب EPC و EPD بـرنـده شـدیـم و در حــال انــجام اســت. یــکی از پــروژه هــا بــا عــنوان طــرح افــزایــش و نگهــداشــت تــولــید مــیدان مــنصورآبــاد در مـــنطقه خـــوزســـتان نـــزدیـــک بهـــبهان و یـــکی دیـــگر هـــم در اســـتان بـــوشهـــر نـــزدیـــک گـــناوه در مـــنطقه بـــینک اســت. از نــظر یــورویــی هــر دو پــروژه حــدود 80 مــیلیون یــورو هســتند و هــر دو پــروژه بــه خــاطــر مــسائــل مـختلف عـمدتـا بـه خـاطـر افـزایـش هـزیـنه اجـرای پـروژه هـا در شـرایـط فـعلی، بـا مـشکلات عـدیـده ای مـواجـه شـــده ولـــی در حـــال انـــجام هســـتند. در دو ســـال اخـــیر قـــیمت کـــالاهـــا و خـــدمـــات در دنـــیا و هـــمچنین در داخـل کـشور بـه گـونـه ای بـالا رفـته اسـت کـه انـجام دادن پـروژه هـا بـا شـرایـط دو سـال پـیش بـسیار دشـوار شـده اسـت. الـبته مـا حـداکـثر تـلاشـمان را مـی کـنیم کـه پـروژه هـا را جـلو بـبریـم و اقـدامـات اسـاسـی اولـیه هـم انـجام شـده اسـت ولـی واقـعا اجـرای پـروژه هـا نـه فـقط پـروژه هـای مـا، بـلکه سـایـر پـروژه هـا در سـایـر شــرکــتهــا نــیز بــا مــشکلات عــدیــده ای روبــرو شــده اســت. بــه هــمین دلــیل ایــن شــرکــتهــا بــا شــرکــت مــلی نـــفت ایـــران مـــکاتـــبه کـــرده انـــد کـــه بـــایـــد تـــغییراتـــی در شـــرایـــط قـــراردادی پـــروژه انـــجام شـــود. مـــی دانـــم کـــه شــرکــت مــلی نــفت ایــران نــیز بــه دنــبال حــل مــوضــوع اســت و ایــن کــار را پــیگیری مــی کــند. در خــصوص افـزایـش هـزیـنه هـا و بـرای نـمونـه خـدمـت شـما مـی گـویـم قـیمت اجـاره روزانـه دکـل خـشکی دو سـال پـیش کــه مــا کــار را آغــاز کــردیــم بــین 150 تــا 200 مــیلیون تــومــان بــود ولــی الان کــه بــا شــما صــحبت مــی کــنم حــدود 3 بــرابــر شــده و بــه روزی بــین 450 تــا 500 مــیلیون تــومــان رســیده اســت. ایــن یــک شــاخــص مــهم بــــرای تــــوجــــیه بــــخشی از افــــزایــــش هــــزیــــنه هــــا در اجــــرای پــــروژه اســــت، شــــما در نــــظر بــــگیریــــد بــــه طــــور مـیانـگین بـین 7 تـا 10 درصـد هـزیـنه پـروژه هـای EPC و EPD فـقط شـامـل هـزیـنه دکـل مـی شـود و ایـن امر اجرای پروژه ها را بسیار گرانتر از قبل کرده است.

 

جــناب آقــای مــهندس، در خــصوص افــزایــش شــدیــد هــزیــنه هــا در اجــرای پــروژه هــا اشــاره فــرمــودیــد. لــطفا مــقداری بــا جــزئــیات بیشــتر بــرای خــوانــندگــان عــزیــز مــا در ایــن زمــینه و راهکارهای آن توضیح دهید و بفرمائید انتظارتان از شرکت ملی نفت چیست؟

ایـــن مـــوضـــوع تـــاثـــیر بـــسیار زیـــادی در اجـــرای پـــروژه هـــا دارد. بـــرای نـــمونـــه اگـــر یـــک پـــروژه ای در قـــالـــب افــزایــش و نگهــداشــت تــولــید، 50 درصــدش بــالادســت و 50 درصــد آن هــم مــربــوط بــه پــایــین دســت بــاشــد هــــمین تــــغییر دو ســــه بــــرابــــری قــــیمت دکــــل بــــین 7 تــــا 10 درصــــد قــــیمت پــــروژه را بــــالا مــــی بــــرد. بــــحثمان خــدمــات حــفاری، کــالا و مــواد و مــباحــث ســطح الارض نیســت. بــحثمان فــقط اجــاره دکــل اســت کــه 7 تــا 10 درصــد قــرارداد را بــالا مــی بــرد. حــالا شــما در نــظر بــگیریــد یــک پــروژه 100 مــیلیون دلاری بــا هــمین یــک مــورد کــه خــارج از کــنترل پــیمانــکار اســت بــه حــدود 110 مــیلیون دلار مــی رســد. از ایــن دســت زیــاد داریـم. در یـکی دو سـال اخـیر قـیمت پـایـه فـلزات پـرکـاربـرد مـانـند فـولاد و مـس در جـهان بـه عـلل مـختلف از جـمله افـزایـش تـقاضـا بـاتـوجـه بـه کـاهـش پـانـدمـی کـرونـا، بـالا رفـته اسـت و بـه دنـبال آن کـالای مـرتـبط و بـرای مـثال لـولـه هـای جـریـانـی گـران مـی شـود و بـه تـبع آن هـزیـنه خـدمـات و اجـرا هـم بـالا مـی رود. الان مـدتـی اسـت کـه چـندیـن شـرکـت مـانـند مـا کـه در پـروژه هـای نگهـداشـت و افـزایـش تـولـید فـعالـیت دارنـد، بـا اعـــداد و ارقـــام بـــا شـــرکـــت مـــلی نـــفت مـــکاتـــبه کـــرده انـــد. اطـــلاع دارم شـــرکـــت مـــلی نـــفت دارد بـــررســـی مــی کــند و امــیدوارم در هــمین نــمایــشگاه جــلساتــی در ایــن خــصوص بــرگــزار شــود چــراکــه بهــتریــن مــکان بــــرای تــــبادل نــــظر پــــیمانــــکار/کــــارفــــرمــــا و تــــصمیم گیری در ایــــن خــــصوص نــــمایــــشگاه اســــت. امــــیدوارم حــرفهــای پــیمانــکاران ایــن پــروژه هــا را بــشنونــد. چــون مــا هــم خــودمــان پــیمانــکار داریــم. مــا هــمزمــان هــم پــیمانــکار چــندیــن کــارفــرمــای بــزرگ در شــرکــت مــلی نــفت و هــمزمــان کــارفــرمــای تــعدادی پــیمانــکار فــرعــی هســـتیم. هـــمین حـــرفـــی کـــه مـــا مـــی زنـــیم آنـــها هـــم مـــی زنـــند مـــنتها آنـــها بـــه یـــک زبـــان دیـــگری ایـــن حـــرف را مـی زنـند کـه درسـت هـم هسـت. آنـها مـی گـویـند مـا بـه انـدازه شـما بـزرگ نیسـتیم پـس آسـتانـه تحـمل مان هـم کـمتر اسـت. پـس اگـر شـما مـی تـوانـید تحـمل بـکنید بـایـد بـه مـا هـم ایـن حـق را بـدهـید کـه مـا کـمتر بـتوانـیم ایــن فــضا را تــاب بــیاوریــم. مــکاتــباتــش انــجام شــده و بــه نــظر مــن در یــک فــضای کــامــلا مــنطقی، بــدون هــیاهــو و حــاشــیه اگــر ایــن قــضیه بــررســی شــود راهــکارهــای مــختلف دارد. در خــصوص نــوع راهــکاری کـه شـما اشـاره کـردیـد مـن فـقط یـک بـحث کـلی را مـطرح بـکنم. قـطعا اجـرای یـک پـروژه بـایـد دو سـر بـرد بـاشـد. الان مـدتهـاسـت ایـن بـحث دو سـر بـرد مـطرح اسـت و ایـن کـه بـایـد دو طـرف قـرارداد بـه صـورت یـــکسان از آن مـــنتفع شـــونـــد. امـــا مـــعمولا در قـــراردادهـــای بـــزرگ نـــفتی ایـــن بـــرنـــده بـــرنـــده ( Win win ) مـتفاوت و بـه اصـطلاح بـا w کـوچـک و W بـزرگ اسـت. آن W بـزرگ بـرای شـرکـت نـفت و کـارفـرمـا اسـت و مـــنطق هـــم دارد. چـــون بـــه عـــنوان مـــثال شـــرکـــت مـــلی نـــفت ایـــران تـــوســـعه یـــک مـــیدان و یـــا اجـــرای یـــک قـــرارداد EPC و EPD را بـــرای ۲۰ ســـال و یـــا حـــدودا بـــرای ۳ تـــا ۵ ســـال بـــه پـــیمانـــکار مـــی دهـــد. در نـهایـت ۲۰ تـا ۴۰ سـال تـولـید از مـیدان و مخـزن بـزرگ نـفتی و یـا گـازی انـجام مـی شـود، قـاعـدتـا بـایـد سـودش بـرای صـاحـب مـیدان بیشـتر بـاشـد. چـون یـک پـیمانـکار مـی آیـد چـند سـال کـار مـی کـند و انـشاءا.. کــار را بــا کــیفیت مــناســب تــحویــل مــی دهــد و خــداحــافــظی مــی کــند. مــتناســب بــا هــزیــنه ای کــه گــذاشــته اسـت بـایـد درآمـد و سـود داشـته بـاشـد. مـنطقا هـم چـون هـزیـنه و/یـا مـایـملک کـارفـرمـا یـک مـیدان بـزرگ و نـــعمت خـــدادادی اســـت پـــیمانـــکار بـــایـــد در حـــد هـــمان چـــهار پـــنج ســـالـــی کـــه هـــزیـــنه مـــی کـــند بـــا یـــک ســـود مـــشخصی از آن پـــروژه خـــداحـــافـــظی کـــند ولـــی کـــارفـــرمـــا بـــایـــد دههـــا ســـال از آن پـــروژه مـــنفعت داشـــته بـاشـد. هـمین نـشان مـی دهـد کـه انـشاءا.. اگـر دو سـر بـرد هـم بـاشـد، W  کـارفـرمـا بـایـد بـزرگتـر بـاشـد. ایـنکه بـایـد بـرنـده بـرنـده بـاشـد هـم اخـلاقـی، هـم شـرعـی و هـم مـنطقی اسـت. ولـی الان شـرایـطی کـه دارد پـــــیش مـــــیرود Win win نیســـــت و نـــــبایـــــد هـــــمه فـــــشارهـــــا آن هـــــم آنـــــها کـــــه خـــــارج از کـــــنترل و تعهـــــد قــراردادی پــیمانــکار اســت بــر دوش پــیمانــکار بــاشــد. بــایــد قــاعــدتــا کــافــرمــا هــم بــیایــد و دور از حــاشــیه صــحبت شــود در قــالــب قــوانــین، مــقررات و اصــولــی کــه مــی تــوانــد کــارفــرمــا بــا اســتفاده از آن پــروژه را بــه سـرانـجام بـرسـانـد کـمک کـند مـی خـواهـم تـاکـید کـنم اگـر کـارفـرمـا بـیایـد در ایـن پـروژه هـا تـحت مـقررات و قــانــون آن کــاری کــه مــی تــوانــد انــجام دهــد ، بــه پــیمانــکار کــمک نــکرده بــلکه بــه پــروژه کــمک کــرده اســت. چــون پــروژه بــایــد اجــرا شــود و بــه ســرانــجام بــرســد. پــیمانــکار از طــرف خــودش تــا آنــجا کــه مــی تــوانــد بــا تــمام تــوان ســعی مــی کــند قــرارداد و تعهــدات را اجــرا کــند، اگــر بــرای کــاری یــا مــسئولــیتی مــوردی پــیش بـیایـد کـه فـراتـر و خـارج از کـنترل تـوانـشان بـخواهـند کـاری کـنند بـایـد قـانـون، قـرارداد و مـقررات بـه کـمک بـیایـد و کـارفـرمـا وارد عـمل شـود. مـن فـکر مـی کـنم بـا بـرگـزاری جـلسات کـارشـناسـی و ارائـه مسـتندات و اسـتدلالهـای مـنطقی از طـرف مـا بـه عـنوان پـیمانـکار و انـشاءا... بـا درایـتی کـه در مـسئولان وجـود دارد ایـن مـوضـوع قـابـل حـل اسـت. چـراکـه ایـن کـمک بـه پـیمانـکار نیسـت، کـمک بـه پـروژه هـای مـملکت و تسـریـع در اجـرای آنـهاسـت. پـروژه هـا هـرچـه زودتـر بـه پـایـان بـرسـد بـازیـافـت هـزیـنه هـا، درآمـدزایـی بـرای مـملکت و اشـتغال پـایـدار نـیز زودتـر حـاصـل مـی شـود. ایـن کـارهـا اگـر در پـروژه هـای بـزرگ انـجام شـود مـیانـگین ســودی کــه در بــرنــده - بــرنــده عــایــد کــارفــرمــا و پــیمانــکار مــی شــود مــعمولا نــود، ده اســت یــعنی90 درصــد مــنفعت آن پــروژه نــصیب کــارفــرمــا مــی شــود و حــداکــثر 10 درصــد بــه پــیمانــکار مــیرســد. بــه ایــن تــرتــیب کـــارفـــرمـــا وقـــتی مـــی بـــیند ایـــن قـــراردادهـــا امـــکان دارد اضـــافـــه هـــزیـــنه ای نســـبت بـــه بـــرآورد اولـــیه پـــروژه داشـته بـاشـد بـایـد آن را جـبران کـند بـخصوص اگـر پـیمانـکار ایـرانـی بـاشـد. وقـتی دههـا یـا صـدهـا بـرابـر  ایــن اضــافــه هــزیــنه مــی تــوانــد از انــجام زودتــر پــروژه بــه مــملکت ســود بــرســد قــطعا کــارفــرمــا فــکر مــنطقی کرده و به پروژه کمک می کند.

 

بـرنـامـه هـای شـرکـت پـترو ایـران بـرای حـضور در بیسـت وشـشمین نـمایـشگاه بـین المـللی نـفت چیست؟ مـا بـرای نـمایـشگاه بیسـت وشـشم مـانـند هـر نـمایـشگاه دیـگری کـه در هـمین رده بـرگـزار مـی شـود سـعی مــــــی کــــــنیم حــــــداکــــــثر اســــــتفاده را بــــــرای مجــــــموعــــــه شــــــرکــــــتهــــــای تــــــوســــــعه پــــــترو ایــــــران داشــــــته بــــــاشــــــیم. بــرنــامــه ریــزیهــای زیــادی کــردیــم بــا تــوجــه بــه شــعاری کــه مــقام مــعظم رهــبری بــرای امــسال بــا مــولــفه هــای تــولــید، اشــتغالزایــی و دانــش بــنیان بــودن فــعالــیتهــا انــتخاب کــردنــد، اول روی شــناســایــی پــتانــسیلی کــه شـــرکـــتهـــای پـــترو تـــوســـعه ایـــران دارد تـــمرکـــز گـــذاشـــتیم، بهـــتریـــن جـــایـــی کـــه مـــی شـــود بـــرای شـــرکـــت و مجـــموعـــه بـــازاریـــابـــی کـــرد و پـــتانـــسیل شـــرکـــت تـــوســـعه پـــترو ایـــران را شـــناســـانـــد نـــمایـــشگاه نـــفت، گـــاز و پــتروشــیمی اســت. یــک بــحثی کــه مــا خــیلی جــدی دنــبال آن هســتیم، حــمایــت از شــرکــتهــای دانــش بــنیان اسـت. مـا در نـمایـشگاه هـای مـختلف و در آخـریـن نـمایـشگاه هـم کـه حـدود دو سـال پـیش بـود ایـن کـار را کــردیــم. بــا چــند شــرکــت دانــش بــنیان صــحبت کــردیــم و عــملا از آنــها حــمایــت و در پــروژه هــای مــختلف از آنـها اسـتفاده یـا بـرای آنـها بـازاریـابـی مـی کـنیم. مـا غـیر از غـرفـه خـودمـان، غـرفـه مجـزایـی در سـالـن 10 و 11 بـرای شـرکـتهـای دانـش بـنیان هـرکـدام پـتانـسیلهـای خـاصـی دارنـد در نـظر گـرفـته ایـم. یـکی دیـگر از مـواردی کـه در نـمایـشگاه روی آن مـی خـواهـیم کـار کـنیم امـضای یـک سـری تـوافـقنـامـه و تـفاهـم نـامـه بــا شــرکــتهــای مــختلف اســت. مــا مــذاکــراتــی بــا قــرارگــاه خــاتــم الاوصــیاء بــه عــنوان زیــرمجــموعــه وزارت دفـاع انـجام داده ایـم کـه انـشاءا... تـفاهـمنـامـه هـمکاری را در نـمایـشگاه امـضا مـی کـنیم. مـا بـا مـدیـریـت ارشــدشــان صــحبت کــردیــم کــه انــشاءا.. در نــمایــشگاه یــک تــفاهــم نــامــه هــمکاری بــا اســتفاده از پــتانــسیل شـرکـتهـای زیـرمجـموعـه و/یـا هـمکار دو طـرف بـرای بـخش انـرژی در پـروژه هـای بـالادسـت و پـایـین دسـت داشـــته بـــاشـــیم. چـــون شـــرکـــتهـــای تـــوانـــمندی در کـــنار قـــرارگـــاه خـــاتـــم الاوصـــیاء در زیـــر مجـــموعـــه وزارت دفـاع و تـوانـمندی قـابـل تـوجـهی در گـروه شـرکـتهای تـوسـعه پـترو ایـران وجـود دارد. مـن یـادم هسـت در آخـریـن بـاری کـه مـن افـتخار داشـتم بـه هـمراه گـروهـی خـدمـت مـقام مـعظم رهـبری بـرسـیم در جـلسه ای کـه ایـشان بـا تـولـیدکـنندگـان و شـرکـتهـای مـختلف حـوزه صـنعت و انـرژی صـحبت داشـتند، حـضرت آقـا اشـاره داشـتند بـه ایـن کـه چـرا مـا بـایـد تـوانـایـی طـراحـی و سـاخـت مـوشـک نـقطه زن داشـته بـاشـیم ولـی بــرخــی از نــیازهــای صــنعت نــفت و گــازمــان را نــتوانــیم خــودمــان تــولــید کــنیم. ســاخــت مــوشــک بــا آن دقــت بــالا ســخت تــر اســت یــا تــولــید داخــل تــجهیزات نــفتی. بــنابــرایــن بــا تــوجــه بــه ایــنکه از ســویــی پــتانــسیل وزارت دفــاع هــم در ســاخــت و هــم در اجــرا بــسیار بــالا اســت و از ســوی دیــگر گــروه تــوســعه پــتروایــران تــوانــایــی بــسیار زیــادی در مــدیــریــت و اجــرای پــروژه هــای صــنعت نــفت دارد، ایــن هــمفکری شــد کــه اگــر ایـــن تـــوان بـــالـــقوه در دو طـــرف نـــزدیـــک بـــشود انـــشاءا... کـــارهـــای بـــزرگـــی مـــی تـــوان انـــجام داد. یـــکی از کـارهـای دیـگری کـه بـا هـمکاری و پشـتیبانـی شـرکـت مـلی مـناطـق نـفتخـیز جـنوب در مـوضـوع حـمایـت از  حـوزه هـای دانـش بـنیان قـصد داریـم انـجام دهـیم امـضای تـفاهـم نـامـه جهـت کـاربـری یـک تـکنولـوژی نـویـن اســـت کـــه اســـم آن را بـــه صـــورت خـــلاصـــه مـــی تـــوانـــیم پـــوشـــشهـــای پـــلیمری بـــگذاریـــم بـــرای جـــلوگـــیری از خـــوردگـــی در تـــجهیزات مـــختلف نـــفت و گـــاز و هـــمچنین پـــوشـــش گـــودال گـــل حـــفاری و گـــودال ســـوخـــت. پــیشنهاد اســتفاده از ایــن پــوشــش پــلیمری را بــا مــشارکــت یــکی از شــرکــتهــای دانــش بــنیانــی کــه بــا مــا دارنــد هــمکاری مــی کــنند بــه شــرکــت مــلی مــناطــق نــفتخــیز جــنوب دادیــم کــه در ابــتدای کــار هســت ولــی پـیشنهاد جـذاب اسـت و مـی تـوانـد بـاعـث تـحول در اجـرای فـعالـیتهـا بـا هـزیـنه و زمـان کـمتر و مـانـدگـاری بیشـتر و در عـین حـال تـوجـه بـه مـسایـل زیسـت مـحیطی از روش سـنتی بـه روش نـویـن شـود و انـشاءا... ایـن تـفاهـم نـامـه بـا شـرکـت مـلی مـناطـق نـفتخـیز جـنوب بـرای اسـتفاده از ایـن نـوع پـوشـش پـلیمری قـرار اسـت مـنعقد شـود. هـمچنین مـذاکـرات بـسیار جـدی بـا یـک شـرکـت خـارجـی بـرای تـوسـعه مـیادیـن در قـالـب قـراردادهـای IPC در حـال نـهایـی شـدن اسـت و تـلاش مـی شـود تـوافـقنامـه مـربـوطـه بـا شـرکـت مـلی نـفت ایران در زمان برگزاری نمایشگاه منعقد شود. در بـحث قـراردادهـایـی کـه در یـک سـال اخـیر روی آن تـمرکـز کـرده ایـم گـرفـتن پـروژه در خـارج از کـشور نــیز بــه طــور جــدی در حــال پــیگیری اســت و نــمایــشگاه محــل خــیلی خــوبــی بــرای پــیگیری ایــن مــوضــوع اســت تــا بــتوان در کــشورهــای هــمسایــه و حــتی فــراتــر از آن پــروژه اجــرا کــرد. مــا پــتانــسیلهــای اجــرای کــار در آفــریــقا را هــم بــررســی کــرده ایــم و خــیلی مــحتمل اســت کــه بــتوانــیم در آفــریــقا هــم کــار بــگیریــم. بـنابـرایـن غـیر از کـشورهـای هـمجوار کـه صـحبتهـایـی کـرده ایـم در خـصوص کسـب قـراردادهـای خـارج از کـشور بـه روشـهای مـختلف چـه تـوسـط شـرکـت تـوسـعه پـترو ایـران چـه از طـریـق تـشکیل کنسـرسـیوم با شرکتهای دیگر در حال پیگیری هستیم.

در پایان اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید؟

مــــن از شــــما و هــــمکاران مــــحترمــــتان جهــــت اطــــلاع رســــانــــی هــــر چــــه مــــوثــــرتــــر ایــــن رویــــداد بــــزرگ تــــشکر مـــی کـــنم. انـــشاءا... کـــه بـــرگـــزاری نـــمایـــشگاه نـــتایـــج پـــربـــاری بـــرای مـــملکت، نـــظام، ســـازنـــدگـــان داخـــلی، پــیمانــکاران داخــلی و کــارفــرمــایــان مــحترم داشــته بــاشــد و آن داســتان دو ســر بــرد کــامــلا مــحقق شــود. امــیدوارم تــوافــقات و انــعقاد قــراردادهــای خــیلی خــوبــی را بــا بــرگــزاری ایــن نــمایــشگاه شــاهــد بــاشــیم کــه منجـر بـه تـحقق تـولـید هـر چـه بیشـتر در راسـتای شـعار سـال کـه مـقام مـعظم رهـبری فـرمـودنـد بـه ویـژه بـا مـــحوریـــت اشـــتغالزایـــی و اســـتفاده از شـــرکـــتهـــای دانـــش بـــنیان گـــردد. انـــشاءا... ســـال 1401 ســـالـــی بـاشـد کـه مـا بـتوانـیم بـا اسـتفاده حـداکـثری از تـوان سـازنـدگـان و شـرکـت هـای دانـش بـنیان داخـلی تـولـید ایرانی با کیفیت جهانی داشته باشیم.

 

جـناب مـهندس سـپهری عـزیـز، از وقـتی کـه در اخـتیار دانـش نـفت گـذاشـتید، کـمال تـشکر را دارم.

 

 

 

 

شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.