Daneshenaft logo
پنجشنبه 13 بهمن ماه 1401 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
شنبه 30 شهریور ماه 1392 | کد مطلب : 7577
ضرورت تدوین دیپلماسی انرژی برای هم افزایی بین بخشی
دکتر معظمی


دكتر منصور معظمی نه تنها فرد ناشناخته ای برای صنعت نفت نیست كه به عنوان مدیری مجرب ، كاركشته و صاحب اندیشه در میان اهالی این صنعت شناخته می شود . بیش از نیمی از عمر خویش را در صنعت نفت گذرانده است و به قول خبرگان نفتی با این صنعت در روزهای خوش و ناخوش‌اش زندگی كرده است . دكتر معظمی در حوزه دیپلماسی نیز صاحب عقیده است چه اینكه وی چند سالی نیز دیپلماسی ایران و برزیل را در قامت سفیر رصد كرده است.

 

گفت و گو : احمد مددي

دانش نفت:دكتر منصور معظمي نه تنها فرد ناشناخته اي براي صنعت نفت نيست كه به عنوان مديري مجرب ، كاركشته و صاحب انديشه  در ميان اهالي اين صنعت شناخته مي شود . بيش از نيمي از عمر خويش را در صنعت نفت گذرانده است و به قول خبرگان نفتي با اين صنعت در روزهاي خوش و ناخوش‌اش  زندگي كرده است . دكتر معظمي در حوزه ديپلماسي نيز صاحب عقيده است چه اينكه وي چند سالي نيز ديپلماسي ايران و برزيل را در قامت سفير رصد كرده است. وي اكنون بر مسندي تكيه زده كه قرار است انواع و  اقسام مشكلات و چالش هاي گذشته و پيش روي صنعت نفت را مديريت و حل و فصل كند .آنچه پيش روي خوانندگان عزيز است مشروح گفت و گوي دانش نفت با دكتر معظمي، معاونت بين الملل و بازرگاني وزارت نفت است كه خواندن آن را به مخاطبان گرامي نشريه توصيه مي كنيم.

 با توجه به شرايط ويژه كشور و اعمال تحريم هاي سخت غرب برضد صنعـت نفت كشورمان، حوزه كاري معاونت بين الملل و بازرگاني وزارت نفـت كـه جنابعالي در راس آن قرار گرفته‌ايد،از اهميتي خاص برخوردار گشته است.به اعتقاد جنابعالي از اهم اقداماتي كه مي بايست در دستور كار قرار گيرد كدام اقدام بايد در صدر قرار گيرد؟

ابتدا بايد خاطر نشان كنم كه فعاليت در عرصه بين المللي در تلفيق هوشمندانه و هنرمندانه <بيشينه سازي مقدورات و امكانات ملي> در <محدوده محذورات و محدوديت ها(>چه ملي و چه بين المللي) بـراي <بيشينه سازي و حداكثر سازي منافع سازماني و ملي> است.

 ‌نكته دوم، تاكيد بر اهميت و جايگاه وزارت نـفـت در منظـومـه امكـانـات و ابزارهاي قدرت ملي كشور است كه به تبع آن ايفاي نقش معاونت بين الملل به عنوان بازوي بين المللي اين وزارتخانه اهـمـيت پيدا مي كند. در اين شرايط، وظيفه اصلي معاونت بين الملل وزارت نفت به نظر من <بستر سازي و فراهم سازي شرايط و بسيج منابع امكانات و ظرفيت هاي داخلي و خارجي حوزه هاي مختلف وزارت نفت> در نيل به اهداف سازماني(وزارتخانه) و ملي مي باشد. 

نكته سوم، هدف كليدي تحريم هاي غربي، ايجاد محدوديت، عدم بهره‌گيري و حـتــي نــابــودي امـكــانــات و مـنــابـع دردسترس ج.ا. ايران و پيرو آن وزارت نفت براي نيل به اهداف سياسي خود مـي‌بـاشـد. از ايـن منظر، اگر وظيفه و كــاركــرد <بـسـيــج مـنــابـع و ظـرفيتهـاي دردســتـــرس- >بـخـصــوص در عــرصــه بين المللي- از سوي معاونت بين الملل با بهره‌گيري از نيروهاي باتجربه و بادانش با موفقيت انجام گيرد، هدف واضعان تحريم عليه ايران محقق نشده و پروژه تـحـريـم عـلـيه ايران با شكست مواجه خواهد شد. 

نكته چهارم: كاركرد <بسيج منابع در دسترس> يك نقش چندبعدي است كه الزامات و ضروت هايي دارد؛ در وهله اول شناسايي دقيق وضعيت بازار بين المللي و بازيگران كليدي و نقاط قوت و ضعف  آنها و در وهله دوم شناسايي نقاط قـوت و ضـعـف تـوان شركتها و منابع داخلي است. برنامه ريزي براي <استفاده بـهـيـنـه از مـنـابـع خـود> و حـتـي مـنابع بين‌المللي> براي استفاده از فرصت ها، همان ايفاي نقش موثر معاونت بين الملل وزارت نفت مي باشد. 

كارشناسان و اهالي فن، معاونت بين الملل و بازرگاني وزارت نفت را از حيث اهميت كاري، وزارت خارجه دوم كـشـور و قـلـب تـپـنـده صـنـعت نفت مي‌دانند.به نظر شما در برهه حاضر نقش ديپلماسي انرژي و پيوند آن با ديپلماسي سياسي چگونه بايد باشد؟ به عبارت ديگر ارتباط  معاونت تحت مسووليت شما با وزارت خارجه  در درك متقابل تحريم ها و روابط انرژي با كشورهاي هدف چگونه است؟

ابـتــدا لازم اســت كـه تـعـريـفـي از ديپلماسي انرژي ارائه گردد تا اهميت هـمـكــاريـهــاي <بـيــن بـخـشـي> و حتـي <فــرابـخـشـي> مشخـص گـردد. در يـك تعريف عملياتي، ديپلماسي انرژي يك سـازوكـار و مـكـانـيـزم2 سـطـحـي بـراي استفاده از مزيت هاي حوزه انرژي كشور در تحقق بهينه منافع سياسي از يكسو و بهره‌گيري از قابليت هاي قدرت ملي در حوزه سياست خارجي در توسعه و تحقق اهداف بخش انرژي بخصوص در جذب سـرمايه گذاري خارجي، تامين امنيت تقاضا انرژي ايران و تعامل با بازيگران حوزه انرژي از سوي ديگر است. شايد تشديد تحريم ها الزامات كشور را براي تـدويـن ديپلمـاسي انرژي افزايش داده اسـت امـا بـه دليل تعاملات پيچيده و اهميـت استـراتژيك انرژي در ساختار تــوزيــع قـدرت بيـن المللـي، ضـرورت تدوين استراتژي انرژي و متعاقب آن ديپلماسي انرژي در هر برهه اي احساس مي شود. اين صورت مسئله است اما نكته مهمتر بحث من، ضرورت ها و الزامات تدوين ديپلماسي انرژي است كه توضيح مي دهم.

ضـرورت نـخـسـت، هـمـكاري بين بخشي و فرابخشي گرايي: ‌در ايران، از يكسو نهادهاي درگير موضوعات انرژي ايران متكثر و با نهادهاي مختلف بوده و علاوه بر وزارت نفت، وزارت نيرو و سازمان انرژي اتمي نيز در حوزه هاي مختلف انرژي فعال مي باشند و از سوي ديگر نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز در سـيـاست خارجي نيز بنا به تقسيم وظـايف متعدد مي باشند. اين ويژگي بـاعـث مـي شـود كه ضرورتاً بايد بين نهادهاي فعال در حوزه انرژي و نهادهاي فعال در حوزه سياست خارجي رويكرد همكاري بين بخشي ايجاد شده و در عين حال بين نهادهاي دو بخش انرژي و سـيـاسـت خـارجـي همكاري فرابخشي اتفاق بيفتد. حال ممكن است كه نقش وزارت نفت به دليل اهميت نفت و گاز در سبد انرژي و درآمدهاي صادراتي ايران و نقش وزارت امورخارجه به دليل مسئوليت رسمي و مشهود آن در حوزه سياست خارجي در اين روند همكاري پررنگتر شود. 

ضـــرورت دوم، نــهــادســازي بـيــن بخشي: ‌به دليل اهميت وزارتين نفت و امورخارجه، شروع همكاري در تدوين ديپلماسي انرژي مي تواند از طريق <ايجاد كـمـيتـه مشتـرك بيـن وزارتـي> ايـن دو وزارتـخـانـه انـجام پذيرد كه به تدريج نهادهاي مرتبط ديگر نيز به آن بپيوندند. 

در مجموع، هدف فوري معاونت بـين الملل، تلاش براي تشكيل چنين همكاريهاي بين بخشي براي <هم‌افزايي منابع ملي> در تامين منافع ملي در حوزه هاي انرژي و سياست خارجي مي باشد.

وزير نفت در اولين اظهار نظر پس از نشستـن بـرمسنـد وزارت نفت، بر اصلاح قراردادهاي نفتي تاكيد كرده اسـت.جنـابعالي هم در اولين واكنش رسمي از تمامي شركتهاي بين المللي و فرا مليتي براي بازديد از پروژه هاي نفتي دعـوت بـه عمـل آورديـد كه بازتاب زيـادي هـم در رسانه هاي داخلي و خـارجي داشت. به عنوان متولي اين مـبـحــث مـهــم در وزارت نـفـت،ايـن نياز(تغيير در شكل قراردادي) را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

يكي از آسيب شناسيهاي صورت گرفته در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي در صحنه رقابت‌آميز اقتصاد بين المللي، نوع و شكل قراردادهاي حوزه نفت و گاز است. اين ضرورت براي ايران بخصوص در زمينه توسعه مـيـاديـن مـشـترك با همسايگان بيشتر احساس مي شود. جمع‌بندي ما  در تـوسـعـه ميادين مشترك اين است كه علاوه براينكه بايد از منظر حقوقي به دنـبـال بهره‌برداري عادلانه از ميادين مشترك باشيم، اما تا زماني كه ميزان بهره‌برداري ما از حوزه هاي مشترك با همسايگان  متعادل نشود، آنها رغبتي به همكاري در برداشت عادلانه از ميادين مـشترك ندارند. از اين منظر، جذابتر كردن شرايط قراردادهاي حوزه نفت و گاز با شركتهاي بين المللي مي تواند ميزان بهره‌برداري ايران از ميادين مشترك با همسايگان را متعادل كرده كه به تبع آن آنها را از نظر اقتصادي وادار به همكاري با ايـران بـراي بـرداشت صيانتي از ميادين مشترك نمايد. 

به نظر شما در حالي كه تحريم هاي ظالمانه بر ضد صنعت نفت كشورمان هنوز برداشته نشده است آيا مي توان به بازگشت شركت هاي صاحب نام و با تكنولوژي بالا اميد داشت؟

تـحـريم هاي بين المللي با محور اقـتـصـادي و درآمـدهاي ارزي كشور- وزارت نـفـت- داراي اهـداف سـيـاسـي است. در اين راستا، سازوكار اجرايي تحريم ها نيز  از طريق منع همكاري شركتهاي بزرگ بين المللي حوزه نفت گاز و مكانيزم هاي مالي بر صنعت نفت اعمال شده است. در مورد سوال شما، 2 نكته بايد بيان گردد؛ يكي اينكه با بسيج منابع داخلي و اتكاي به نهادهاي علمي كشـور و درنتيجـه پيشـرفـت و تـوسعه صنعت نفت به <ناكارآمد سازي ابزار تحريم>  عليه ايران اقدام كنيم. در اين شـرايط در طي زمان خودبخود پروژه تحريم ها در نزد خود واضعان تحريم نيز اهميت استراتژيك خود را در تغيير رفتار سياست خارجي ايران از دست داده و تضعيف خواهد شد و ديگري استفاده از فضاي رقابت آميز فعاليت شركتهاي بين المللي در حوزه نفت و گاز است.  اين مسئلـه طبيعتـاً دشـوار بـوده و نيـازمنـد استفاده از نيروهاي باتجربه و با دانش بـراي بـرنـامـه ريـزي دقـيـق در استفاده مــسـتـقـيــم و غـيــرمـسـتـقـيــم از فـضــاي رقـابـت‌آمـيز شركت هاي نفتي ملي و بين‌المللي است. تركيب اين دو گام در وزارت نفت همراه با بحث جذابتر كردن قــراردادهــا و هـمـچـنـيــن رويـكـردهـاي اعتدالي وزارت خارجه در دولت اين اميدواري را ايجاد مي كند كه بتوانيم شـركتهـاي صـاحـب نام و باتكنولوژي به‌روز رابه تدريج ودريك فرآيند زماني به صنعت نفت ايران جذب كنيم. 

برخي معتقدند فشارهاي بيروني از بك سو و برخي مقاومت هاي داخلي از ناحيه مديران مياني صنعت نفت  از ســـوي ديـگـــر،اجــازه جــذاب شــدن قـراردادهـاي نفتي و تغيير بنيادين را نمي‌دهد و در عمل اتفاق خاصي در نوع قراردادها نخواهد افتاد.تدابير جنابعالي بـه عنـوان يـك مـديـر كـاركشته نفتي چيست؟

خوشبختانه مساعي آقاي مهندس زنـگـنـه در جـذب نيروهاي باتجريه و بادانش و همچنين با دغدغه هاي ملي و نـه منافع جناحي/ شخصي شرايطي را ايجاد كرده است كه تنظيم فعاليت ها در راستاي منافع ملي و با درنظر گرفتن شـرايـط خـطـيـر اقـتصادي كشور انجام پذيرد. بايد اين نكته را خاطر نشان سازم كه فضاي وزارت نفت كنوني با دوره هاي پيشين تغييرپيدا كرده وانشا اله به لحاظ كيفي جهش بيشتري پيدا مي كند. اگر درگذشته برخي فشارها در زمينه تـحـمـيل سياست ها به اين وزارتخانه براساس شرايط ديگري انجام مي گرفت، خوشبختانه در دولت فعلي اين فشار وجـود نـداشـتـه و دغـدغـه مـلـي بسيار پر‌رنگ‌ترشده است .

نكته ديگر اينكه، اين پيش فرض شما در زمينه مقاومت مديران صنعت نفت در جـذابـتـر كـردن قراردادهاي نفتي غلط است. مديران خدوم نفت هرگز به دنبال مقاومت در برابر تغييرات مثبت بنيادين نـيـسـتـنــد هــرچـنــد هـمــانـنــد هــرحـوزه كـــارشـنـــاســي، مـمـكــن اســت نـظــرات كارشناسانه مختلفي ارائه شود كه به نظر بنده اينها مقاومت نيست و مي تواند در جهت كارشناسانه تر شدن نظرات كمك كند.  به نظر بنده توجه و تاكيد جناب وزير بر <كارشناسانه و قابل دفاع بودن تصميمات>،  اجازه دخالت هاي غيرفني و غيرملي را به حوزه تصميمات ملي(چه داخـــل و چـــه بـيـــرون وزارت نـفـــت) نمي‌دهد.

آنچه كه مبرهن است حوزه معاونت  امور بين الملل نفت در سالهاي اخير عملكرد چندان روشني نداشته است،و حتي در پاره اي اوقات نيز منفعلانه عـمــل كـرده اسـت.راهكـار عمليـاتـي جنابعالي براي خروج اين معاونت از انفعال چيست؟

تا آنجا كه مي توان برنامه هاي اين معاونت را رسانه اي كرد، مي توانم اشاره كنم كه اين معاونت در راستاي <تنظيم مجدد رويه ها و ساختار هاي فعاليت>  از يكسو و <گسترش فعاليت مطالعاتي و عملياتي با استفاده از طريق سازماندهي مجدد نيروهاي باتجريه و بادانش> اقدام خـواهـد كـرد. عـلاوه بـر فـعاليت هاي گسترده تر در شناخت بازار بين المللي، دورنماها، بازيگران موثر و  مكانيزمهاي فـعـالـيـت بـازار بـيـن الـمـللي، سعي در گـسـتـرش هـمـكـاريـهـاي بين بخشي با وزارت خارجه و ديگر نهادها خواهد داشـت. مـوضـوع مـهـم، تـامـيـن امـنـيت تقاضاي انرژي، تدوين ديپلماسي انرژي ايران در حوزه هاي ژئوپليتيكي مختلف، زمينه سازي براي جذب سرمايه گذاري و فـعـالـيـت شـركـتهاي خارجي، برقراري پيوند بخشهاي مختلف صنعت نفت با حوزه هاي خارجي مورد نظر و زمينه ســـازي حــضــور مــوثــر در نـهــادهــا و سازمانهاي بين المللي از كليات برنامه فعاليت اين معاونت مي باشد. درضمن من عملكرد منفعلانه معاونت را قبول ندارم : پراكندگي كار بين المللي در سطح نفت بسياروضعيت اسفباري دارد. 

بــه طــور مـشـخـص بـه قـرارداد كرسنت اشاره مي كنم.اين قرارداد به اذعان وزراي سابق و افراد مطلع در تنها جايي كه در چند سال گذشته مورد بررسي قرار نگرفته حوزه بين الملل نفت بوده است و به شدت سياسي شده است. آيا اين اميد واري وجود دارد كه در دولت تدبير و اميد اين قرارداد به كانال اصلي خود بازگشته و حل و فصل گردد و به صورت برد - برد فيصله يابد؟ انتظار مشخص شما از طرف اماراتي چيست؟

متاسفانه يكي از آفت هاي موضوعات فـنـي و كـارشـنـاسـانـه، سـيـاسـتزده كردن آنـهــاســت. قــرارداد كــرسـنـت مـانـنـد هـر قراردادي در شرايط مشخصي و با اهداف خاصي تدوين شده كه حتي در نهادهاي عالي نظام نيز مورد بررسي قرار گرفته است. طبيعتاً با توجه به اهتمام آقاي زنگنه در اولويت دهي به همكاري با همسايكان در تعاملات انرژي، قرارداد كرسنت نيز قابل حل شدن مي باشد. در عرصه بين المللي، <تعاملات پايدار و بلندمدت> مبتني بر رعايت <اصل منافع مشتـرك و رضـايت طرفين> امكان‌پذير است. بنده معتقدم كه با اين رويكرد مي توان تعاملات پايداري را با همه همسايگان بخصوص طرف اماراتي برقرار كرد. لذا حـرفـم ايـن است كه ما نبايد با مسائل اقتصادي وتجاري، برخورد سياسي كنيم و بايد اجازه داد هر چيز در جايگاه خودش مورد نقد قرار بگيرد.

بـبينيـد! آنچـه  از بيـن رفتـه وقـابـل برگشت هم نمي باشد : سوختن 7 سال گاز كشور است كه نميدانم هزينه آن را چه كساني مي‌پردازند؟!

جنابعالي در حالي اين مسووليت را پذيرفته ايد كه روابط نفتي و گازي ايران بــا كـشــورهــاي هـمـســايــه در حــوزه درخواست خريد گاز از ايران، سواپ، هـمـكـاري در زمينه ميادين مشترك و تحديد حدود  با كشورهاي همسايه و ... به صورت كج دار و مريضي در دو دولت قبل پيگيري شده است اما انسجام درستي نداشته است.گام مشخص شما در اين خصوص چيست؟

<عدم مطالعه دقيق و علمي بلندمدت درحوزه بازارها> كه بخشي از آن ناشي از عدم استفاده نيروهاي باتجربه و بادانش بـــوده اســـت ســبـــب شـــده اســت كــه برنامه‌ريزي و پيگيري منافع كشور در حوزه منطقه اي با عدم انسجام روبرو شـود. اولـويت نخست بنده، شناسايي دقيق نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدهاي ما در بخشهاي مختلف انرژي در حوزه ژئوپليتيكي پيوسته(همسايگان) و ناپيوسته است. اين مطالعه حتماً بايد با تــوجــه بــه رونــدهــاي مـتـحــول بــازار بيـن‌المللـي بخصـوص در زمينه تغيير بازارهاي از حوزه آتلانتيك به پاسفيك، روند تجاري شدن منابع نامتعارف، ورود بـازيگـران جـديـد بـه بـازار، تحـولات ژئـوپليتيكي و تكنيكي صورت گيرد.  گام دوم، برنامه ريزي براي عملياتي كردن و ارائه رهنوشت ها و برنامه هاي اقـدام در اسـتفاده از نقاط قوت در بهره‌گيري از فرصتها و فرصت سازي، كـاهـش تـهـديـدات و... اسـت. روند اولـويـت بـخـشـي بـه اين موضوعات مطرح شده در سوال،  نيز بنا بر شدت تهديدآميز بودن آنها نسبت منافع ملي، ميزان تامين منافع كشور خواهد بود. در ابتدا بايد گفت كه اولويت توسعه منابع گازي و صادرات آن به كشورها يكي از اولـويت هاي سياست انرژي وزارت نفت خواهد بود.

در زمينه سواپ  بطور قطع  و يقين برخورد گذشته قابل نقد جدي مي باشد و باعث بي اعتباري وخسارت به صنعت نفت  شده است و شايد از همه مهمتر از دست دادن بازار باشد لذا تقويت سواپ بايد بطور جدي مورد مطالعه دقيق و اجرائي شدن قرارگيرد.

چشم انداز  ترسيمي كه جنابعالي براي حوزه بين الملل نفت در 4 سال آينده تدبير كرده ايد را به طور مشخص تبيين فرماييد؟ 

به طور خلاصه و تيتروار اشاره مي كنم؛

-تبديل كردن تهديد ها به فرصت ها 

-شناسايي منابع و امكانات وتوانائي‌ ها به سرمايه گذاران داخلي وخارجي 

-استفاده از منابع خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور

- ‌تبيين سياستهاي صنعت نفت براي سرمايه گذاران خارجي 

-تـعـامل با سازمانهاي بين المللي حوزه انرژي 

-سرمايه گذاري و برنامه ريزي براي تربيت نيرو هاي توانمند در حوزه  بين الملل

از فرصتي كه در اختيار دانش نفت قرار داديد تشكر مي كنم.

من هم از نشريه تخصصي و محبوب شما كه اخبار نفت را صادقانه انعكاس مي دهيد تشكر مي كنم.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
گاز سال‌هاست که در مسلخ تصمیمات سیاسی و شتاب‌زده گرفتار شده است. ضریب نفوذ شبکه گازرسانی به روستاها بیش از 84 درصد و این ضریب در شهرها بالای 98 درصد است و در مجموع بیش از ۹۵ درصد کل جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.
گازهای همراه نفت در افق ۱۴۰۴ به طور کامل جمع آوری خواهد شد و تا پایان سال آینده ۵۰ درصد از سوزاندن گازها کم می‌شود.
تولید خودرو برقی برای اقتصاد کشور عملی است که باید با جدیت دنبال شود و تحقق این امر برای خلق ثروت در کشور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی موثر خواهد بود.

يادداشت
جلال میرزایی، نماینده سابق مجلس/ در 1.5 سال گذشته راجع به این موضوع و ظرفیت‌ها و اینکه میزان مصرف انرژی به چه سمت و سویی می‌رود، صحبتی به میان نیامد و بعد از 1.5 سال شعار و مسکوت ماندن ماجرا؛ اکنون به طور تلویحی از ناهمترازی صحبت می‌کنند و حتی برخی واردات بنزین را توجیه هم می‌کنند.
بررسی آمار و ارقام خزانه‌د‌اری کل کشور نشان می‌دهد میزان وصولی درآمدهای در 9 ماهه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 63 درصد افزایش یافته و از 563 هزار میلیارد تومان به 917 هزار میلیارد تومان رسیده است.
1- اعداد و ارقام موجود در این صفحه در واقع شکسته شده و تقسیم‌بندی شده­ اعداد صفحه 15 کتاب می‌باشد که تحلیل بسیار عمیق و مبسوطی پیرامون آنها ارائه شد. بنابراین از تکرار آن موارد در اینجا حتی‌الامکان خودداری می‌شود.
دو برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنیم و ایران پس از کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در رتبه ششم انتشار دی اکسیدکربن در جهان قرار دارد.
محمدجواد قبادبیگی/ همانطور که اهالی صنعت به این امر مهم و حیاتی واقفند یکی از کارکردها و مولفه‌های تحولی در توسعه صنعت پتروشیمی تامین و تسهیل در دستیابی به خوراک مورد نیاز است.
گفتمان
عضو هیئت مدیره انجمن قیرسازان ایران گفت: از سال 98 تا کنون ترکیه واردات قیر از ایران را به دلایلی نامعلوم ممنوع کرده است و ما بازار 300 میلیون دلاری شمال غرب کشور را از دست داده‌ایم ولی دولت برای حل این مشکل هیچ اقدامی نمی‌کند.
طرح‌های پیشران در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند که شامل 31 طرح است. در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها 70 درصد واردات کشور کاهش می‌یابد. حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها از 50 میلیون دلار تا 250 میلیون دلار هستنند. از این رو این طرح‌ها به گونه‌ای هستند که با صرف حجم سرمایه‌گذاری پایین، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید می‌کنند.
پس از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی، در سفری که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا به اتفاق وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد نفتی و نظامی به منطقه داشتند...
پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به اشرافی که به همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های مهندسی داخلی دارد، تنها ارائه‌دهنده دانش فنی در کشور است.
شرکت لوله‌سازی اهواز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به صورت مستمر و با جدیت تمام در حال تولید لوله‌های فولادی ۴۲ اینچ سرویس ترش پروژه گوره به جاسک است.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :